nr. 31 din 28.03.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica, Municipiul Tarnaveni”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 H O T Ă R Â R E A nr. 31/28.03.2019
privind aprobarea Proiectului  Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica, Municipiul Tarnaveni”.

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;

                Văzând  Raportul de specialitate  cu nr. 6136din 08.03.2019întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica, Municipiul Tarnaveni

 

 Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivului de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica, Municipiul Tarnaveni

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

  1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)

(dupa incheierea procedurii de achizitie pblica, semnarea contractului si intocmirea Proiectului Tehnic)

7.571.856,73 lei cu T.V.A

 

                – construcţii-montaj (C+M);

                6.475.946,00 lei  cu TVA ,

 

  1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

                – anul I – întreaga investiţie

                7.571.856,73 ( Val totală)  lei / 6.475.946,00 (Val. constr. Montaj) lei (cu T.V.A.)

 

 

  1. Durata de realizare a lucrarii:

– 7 luni de la eliberarea Autorizaţiei de construire

 

  1. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

– Nr. deschideri 1

– Lungimi deschideri pod 1 x 36,00 m

– Lungime totală pod 37,54 m

– Lățime cale de rulare: 2 x 3,00 m + 2 x 3,00 m

– Lățime totală parte carosabilă: 12,00 m

– Lățime trotuar: 2 x 1,60 m

– Lățime spațiu pietonal: 2 x 1,45 m

– Lățime totală: 15,20 m

– Înălțime grindă prefabricată: 1,40 m

– Grosime placă suprastructură: 0,25 m ÷ 0,26 m

– Înălțime constructivă totală: 1,90 m

– Înălțime liberă sub pod min. 4,30 m

 

                Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                   

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                            Stefan Blanaru