nr. 32 din 28.03.2019 privind aprobarea solicitarii de înscriere a dreptului de proprietate a unor imobile în domeniul privat al Municipiului Târnăveni în baza art. 553 alin. (2) Cod Civil

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 32/28.03.2019
privind aprobarea solicitarii de înscriere a dreptului de proprietate a unor imobile în domeniul privat al Municipiului Târnăveni în baza art. 553 alin. (2) Cod Civil

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta ordinară din data de 28 martie 2019;

Având în vedere Declarația d-lui Reisenauer Klaus, CNP 7640928320016, cetățean german,  cu reședința în România, Mun. Sibiu, str. Munteniei, nr. 38 A, jud. Sibiu, în calitate de asociat și administrator cu puteri depline al Societății “Oasis Green Energy 2 SRL”, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Sibiu, str. Dealului, nr. 24, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/563/2012, CUI RO30346791, autentificată sub nr. 127/21.01.2019 de către Societatea Profesională Notarială Tolciu, cu sediul în Sibiu, str. Banatului, nr. 9, jud. Sibiu, precum și Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară, cu nr. 6367/20.03.2019;

În baza prevederilor art. 553 alin. (2)  coroborate cu art. 889 din Codul Civil al României;

                În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă solicitarea de înscriere a dreptului de proprietate, în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, a următoarelor imobile, situate administrativ în Municipiul Târnăveni, str. Bradului, nr.14, jud. Mureș, înscrise în Cartea Funciară a Municipiului Târnăveni, după cum urmează :

  1. F. nr. 51221 – nr. top. 532/1, 532/2, cad. C1 top. 532/1, 532/2 – în suprafață de 277 mp, reprezentând  teren curți construcții și construcții industriale și edilitare – C15; C16; secția 1 – clădire pentru centrala termică – corpul A și corpul B nr. inv. 1013;
  2. F. nr. 51222 – nr. top. 533/1/2, nr. cad. C1, nr. top. 533/1/2, în suprafață de 141 mp, reprezentând teren curți construcții, construcții industriale și edilitare – C11 – secția 1 – clădiri pentru atelier reparații utilaje, carieră;
  3. F. nr. 51229 – nr. top. 533/1/3, cad. C1, nr. top. 533/1/3, în suprafață de 331mp, reprezentând teren curți construcții, construcții industriale și edilitare Construcții – rețele și drumuri;
  4. F. nr. 51231 – nr. top. 530/2, cad. C1, top. 530/2, în suprafață de 4539 mp, reprezentând teren curți construcții, construcții industriale și edilitare – Construcții – rețele și drumuri;
  5. F. nr. 51238 – top. 533/1/1, cad. C1, top. 533/1/1, în suprafață de 78 mp, reprezentând teren curți construcții, construcții industriale și edilitare C12-secția 1- clădire pentru grup social;
  6. F. nr. 51246 – top 532/3, cad. C1, top 532/3, în suprafață de 1845 mp, reprezentând teren curți construcții, construcții industriale și edilitare – Construcții- rețele și drumuri;
  7. F. nr. 51248 – top. 528/3/1, cad. C1, top. 528/3/1, în suprafață de 252 mp, reprezentând teren curți construcții, construcții industriale și edilitare – Construcții – rețele și drumuri;
  8. F. nr. 51953 – 51953 (pentru teren), 51953-C21, 51953-C22, 51953-C26 (pentru construcții), în suprafață de 600 mp, reprezentând teren curți construcții, C21 – Construcții-rețele și drumuri, C22- Construcții- rețele și drumuri, C26- Construcții – rețele și drumuri.

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                   

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                           Stefan Blanaru