nr. 33 din 28.03.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii serviciului public de salubrizare

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                             

HOTARAREA  nr.33/28.03.2019
privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a  activitatii serviciului public de salubrizare

 

                Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa extraordinară din data de 28.03.2019.

                Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr.6227/19.03.2019;

                In temeiul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților, HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice,

 Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii si a HCL 43/31.01.2016 si HCL 12/26.01.2017, ;

                În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica al.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E : 

Art.1.  Se aproba documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a  activitatii serviciului public de salubrizare de :

“Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare” formata din:   Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal cu datele de identificare ale persoanelor ce detin functii   de decizie in cadrul autoritatii contractante, Fisa de date, Formulare, Strategia de contractare, Caietul de sarcini si Contractul de concesiune servicii, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E,1F, 1G, la prezenta hotarare.

Art.2. Se revoca art.1 din HCL 101/09.10.2017.

Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni sa semneze documentatia necesara  delegarii gestiunii prin concesiune a  activitatilor serviciului public de salubrizare.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.                                     

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                                  

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                          Stefan Blanaru