nr. 34 din 28.03.2019 privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a municipiuluiTarnavenide a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 34 din 28.03.2019
privind mandatarea  reprezentantului  autorităţii deliberative a municipiuluiTarnavenide a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

 

        Având  în vedere prevederile art.5 alin.(2), lit. „l”, art.16 alin.(3) lit. „f”, art.17 alin.(1), lit „d” și art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest  Mureş”, precum şi ale art.76 alin.(2), lit.„a” din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 

           Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi ale Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,

       Ținând cont de solicitarea Operatorului Regional privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice /juridice, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, din corespondența nr. 218.540/06.11.2018, 

       În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

                Art.1. Se mandatează domnul Sorin Nicolae Meghesan, Primar al MunicipiuluiTarnaveni, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează preşedinteleAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate conform dispoziţiilor articolului 1.

Art.3Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Tarnaveni

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului – judeţulMureş si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                   

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru