nr. 35 din 28.03.2019 privind taxa pentru rezervare masa în Piața Agroalimentară Avram Iancu

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 35/28.03.2019  
privind taxa pentru rezervare masa în Piața Agroalimentară Avram Iancu

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară  din data de 28 martie 2019;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6487/21.03.2019, întocmit de şef Serviciu impozite şi taxe, prin care se propune instituirea taxei de rezervare masă în Piața Agroalimentară Avram Iancu;

Luând în considerare referatul nr. 6327/20.03.2019 întocmit de Administrația Piețelor prin șef serviciu Hosu Adrian Ioan;

În baza prevederilor articolului 486 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

În temeiul art. 36 alin. (1) , alin(4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se completează Capitolul VIII – Taxe speciale al H.C.L. nr. 110/20.12.2018 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, astfel:

  1. Taxa de rezervare masa în Piața Agroalimentară Avram Iancu din municipiul Târnăveni:

–     1 lună – 80 lei

  • 3 luni – 200 lei
  • 6 luni – 350 lei
  • 12 luni – 500 lei

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                                  

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                             Secretar,

                                                                                                          Stefan Blanaru