nr. 36 din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Pietei Agroalimentare Avram Iancu

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL                                                                                                        

 

HOTĂRÂREA NR. 36/28.03.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Pietei Agroalimentare Avram Iancu

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 28.03.2019;

Văzând referatul nr.6100/18.03.2019, intocmit de Sef Serviciu Administratia Pietei Hosu Adrian;

Având în vedere prevederile HGR nr.348/2004 si Legea nr.145/2014;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

HOTARASTE

Art. 1.  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Pietei Agroalimentare Avram Iancu conform anexei care face parte interganta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari, se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

    Preşedinte de şedinţă,
      Piaskovski Stanislav                                                                                   

 

                                                                                          Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru

Anexa – Regulamentul de organizare si functionare a Pietei Agroalimentare Avram Iancu