nr. 37 din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere pe domeniul public si privat al Municipiului Tarnaveni

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

  HOTĂRÂREA NR. 37/28.03.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere pe domeniul public si privat al Municipiului Tarnaveni

 

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedinta ordinara din data de 28.03.2019;

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Tarnaveni si Raportul de specialitate al Directiei T.U.A.T. Dezvoltare Urbana:

Tinand cont de prevederile Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata si modificata prin Legea nr. 515/2002 ale Ordonantei  de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 ale Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/2014  pentru aprobarea Normelor  de igiena si a recomandarilor, privind mediul de viata al populatiei, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea  executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare ale Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni,       privind aprobarea normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului Tarnaveni, ale Hotararii de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

În baza prevederilor art. 2 alin.(2), ale art 4 si ale art. 8 alin (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si complatarile ulterioare.

În temeiul art. 36 alin (2) lit c) si al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Se aproba  Regulamentul  privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in Municipiul Tarnaveni, pe domeniul public si privat al municipiului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Târnăveni prin reprezentantii sai.

    Preşedinte de şedinţă,
      Piaskovski Stanislav                                                                                   

 

                                                                                       Avizează pentru legalitate,
                                                                                                       Secretar, 
                                                                                                    Stefan Blanaru

 

Anexa – Regulamentul  privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in Municipiul Tarnaveni, pe domeniul public si privat al municipiului