nr. 38 din 05 aprilie 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a mijlocului fix Pod Rutier pe DN 14 A și aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării sau casării după caz

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 38/05 aprilie 2019
privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a mijlocului fix Pod Rutier pe DN 14 A  și aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea  valorificării sau casării  după caz 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa extraordinară din 5 aprilie 2019;

Având în vedere Raportul de specialitate privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a mijlocului fix Pod Rutier pe DN 14 A  și aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea  valorificării sau casării  după caz  , întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.7364/02.04.2019;

În temeiul art. 36 alin. (1), al  art. 45 alin.(3) și  art.123, aliniat (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni a mijlocului fix cu nr.inventar 10866, pod rutier peste Râul Târnava Mică, situat pe DN 14 A, km 24 + 0,67.

Art.2.  Se aprobă scoaterea din funcțiune în vederea valorificării sau casării după caz a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,
        Popa Ovidiu                                                                                 

                                                                                               Avizează pentru legalitate,
                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                            Stefan Blanaru