nr. 39 din 05.04.2019 privind aprobarea Proiectului: Planificare strategică si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39 /05.04.2019
privind aprobarea Proiectului: Planificare strategică si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Tarnaveni.

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta extraordinara din 05.04.2019;

Văzând referatul nr.7379/02.04.2019, privind propunerea de aprobare si depunere spre finantare a proiectului „Planificare strategica si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Tarnaveni”;    

Luand in considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), finantat din Fondul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP;     

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba proiectul cu titlul „Planificare strategica si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Tarnaveni”, precum si depunerea acestuia, in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate).

Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului mentionat la art.1, de catre municipiul Târnăveni, cu suma de  79,556.22  lei, reprezentand cheltuieli eligibile aferente proiectului.

Art.3. Se aproba sustenabilitatea post-implementare a proiectului mentionat la art.1, de catre municipiul Tarnaveni.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

           Preşedinte de şedinţă,
         
       Popa Ovidiu                                                                                                

                                                                                            Avizează pentru legalitate,
                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                            Stefan Blanaru