Anunț organizare licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI anunță organizarea de licitație publică, la sediul instituției din Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7 în ziua de 25.04.2019, ora 10, pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile :

  1. Imobil apartament cu 1 cameră și dependințe, situat în localitatea Târnăveni, str. Viitorului, nr. 13 D, ap. 23, jud.Mureș, prețul de evaluare și de pornire a licitației pentru imobil-apartament fiind de 10.797 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului AKNAI FRANCISC.
  2. Imobil- casă de locuit cu 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară și dependințe aferente, în suprafață de 97,25 mp, cu teren intravilan în suprafață totală de 356 mp, situată în localitatea Târnăveni, str. Plugarilor, nr. 66, jud.Mureș, prețul de pornire a licitației fiind de 80.821 lei diminuat cu 25 % din prețul de evaluare, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorilor PUCZI ARPAD și MARIA.
  3. Imobil- casă de locuit cu 2 camere, 1 Local de Prăvălie în suprafață de 49,37 mp, construită în 1953, cu teren intravilan în suprafață totală de 302 mp situată în localitatea Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 127, jud.Mureș, prețul de pornire a licitației fiind de 74.501 lei diminuat cu 25 % din prețul de evaluare, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorilor Kalo Emeric Iosif și Kalo Anamaria Lavinia,
  4. Imobil apartament cu 2 camere și 5 dependințe și cotă de teren în folosință de 26/510 mp, situat în localitatea Târnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1/G, ap. 16, jud.Mureș, prețul de evaluare și de pornire a licitației fiind de 129.054 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului Ozsvath Andraș.
  5. Imobil- casă de locuit cu 3 camere, 1 bucătărie, 1 cămară, 1 baie și 1 antreu, în suprafață de 183,85 mp, construită în 1968, cu teren intravilan în suprafață totală de 507 mp, situat în localitatea Târnăveni, str. Teilor, nr. 3, jud.Mureș, prețul de evaluare și de pornire a licitației fiind de 254.580 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorilor GABOR GAVRIL și GABOR TEREZIA.
  6. Imobil apartament cu 1 cameră și dependințe, în suprafață de 27,77 mp, construit în 1980, situat în localitatea Târnăveni, str. Dezrobirii, nr. 4/A, ap. 57, jud.Mureș, prețul de pornire a licitației pentru imobil-apartament fiind de 15.617 lei diminuat cu 25% din prețul de evaluare, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului Darosi Romulus-Romeo.
  7. Imobil- casă de locuit cu 3 camere, bucătărie, cămară, baie, 2 antreuri, pivnită în suprafață de 141 mp din care 45 mp pivniță, construită în 1925, cu teren intravilan în suprafață totală de 273 mp, situat în localitatea Târnăveni, str. Școlii, nr. 17, jud.Mureș, prețul de pornire a licitației fiind de 174.541 lei diminuat cu 25% din prețul de evaluare, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului Gabor Ladislau.

În conformitate cu prevederile art. 250, alin. 4,lit. i din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, invităm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare silită înainte de data stabilită pentru vânzare.

Potrivit prevederilor art. 250, alin.4, lit. J din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, invităm pe toți cei interesați în cumpărarea bunurilor să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Cei interesați să participe la lictație trebuie să respecte prevederile art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și să depună cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente : oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației care se depune la Trezoreria Târnăveni, beneficiar Primăria Târnăveni, cod fiscal 4323535, cont IBAN RO43TREZ4795006XXX000044 sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport.

Totodată trebuie respectate prevederile art. 250, alin 8 și 9 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală :ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin postă, nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax, iar persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își judtifice calitatea prin procură special autentică, debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.

Taxa de participare la licitație este de 50 lei și aceasta nu se restituie.

Anunțurile privind vânzarea imobilelor mai sus descrise vor fi afișate în data de 12.04.2019 la sediul Primăriei Târnăveni, la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale Târnăveni, la adresa fiecărui imobil scos la licitație și pe pagina de internet a Primăriei Târnăveni www.primariatarnaveni.ro

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru – Serviciul Impozite și Taxe Locala sau la telefon 0265/443208.