nr. 40 din 24.04.2019 privind aprobarea necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr.40/24.04.2019

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 24.04.1019;
   Văzând  raportul de specialitate cu nr. 8117/10.04.2019 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;
   În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
   În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
           Popa Ovidiu                                                   Avizează pentru legalitate,
                                                                                              Secretar,
                                                                                          Stefan Blanaru

 

 

 

 

ANEXĂ
la Hotărârea nr.40/24.04.2019

 I. CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

  1. Licente
  2. Semafor pe strada Republicii (zona Profi)
  3. Proiectare si executie Retea WIFI 4 EU in baza Acordului de Grant prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei
  4. Intocmire documentatie audit energetic pentru Casa de Cultura si Liceul Teoretic A. Barseanu (accesare fonduri norvergiene)
  5. Studiu de fezabilitate – Lucrari tehnico-edilitare la obiectivul de investitii “Construire Sala de sport cu tribuna, cu 180 locuri”- Tarnaveni, str. Scolii, nr. 22, jud. Mures
  6. Studiu de fezabilitate – Lucrari tehnico-edilitare la obiectivul de investitii “Construire Centru Cultural”- Tarnaveni, str. Pompelor, jud. Mures
  7. Studiu de fezabilitate – Lucrari tehnico-edilitare la obiectivul de investitii “Construire bloc ANL”- Tarnaveni, str. Progresului, jud. Mures
  8. Plan Urbanistic General