nr. 39 din 24.04.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.39/24.04.2019
privind aprobarea  principalelor
manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 24  aprilie 2019;
   Văzând Raportul  de specialitate privind  aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019,  întocmit de director ex.-Direcția economică și șef serviciu-Servicii culturale, înregistrat sub nr. 8.355/11.04.2019;
   În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
   În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1. Se  aprobă  Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2019  a sumei de 170.000 lei pentru organizarea manifestărilor  prevăzute la art.1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Suma de 170.000 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2019,  la cap./subcap. 67.02.50 – ,,Cultură, recreere, religie” – “Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, titlul – Bunuri şi servicii.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
         Popa Ovidiu                                                             Avizează pentru legalitate,
                                                                                                    Secretar,
                                                                                              Stefan Blanaru

anexa 1 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019