nr. 41 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                       

 

 HOTĂRÂREA nr.41/24.04.2019
privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni pe anul 2019

 

          

   Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 24  aprilie 2019; 
       Văzând:
   Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019, înregistrată sub nr. 8.099/09.04.2019,
      și
   Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 7.862/08.04.2019 și Raportul nr. 8.118/10.04.2019 privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Listele obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, întocmite în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;
   În baza prevederilor  Legii   nr. 50/15.03.2019  privind bugetul de stat pe anul 2019, Legii nr. 47/11.03.2019  privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   Având  în vedere  Decizia nr. 6.275/21.03.2019 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru anul 2019, Decizia nr. 7.158/02.04.2019 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru anul 2019, partea destinată finanțării cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar”bunuri și servicii” cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru anul bugetar 2019, Decizia nr. 7.422/04.04.2019 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, partea destinată finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora precum și partea destinată finanțării cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar ”Bunuri și servicii”  pentru  anul bugetar 2019,  precum și  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.26/22.03.2019 privind repartizarea pe anul 2019, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate  finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale și a sumelor pentru derularea Programului pentru școli al României în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2018-2019;
   În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” și al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform  Anexei nr.1A.
   Bugetul general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 se stabileşte   la venituri în sumă de 39.908.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 40.446.000 lei, cu un deficit în sumă de 538.000 lei care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Art. 2. Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2019,  conform Anexei nr.1.                                                                          

Art. 3. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni  pe anul 2019, conform Anexei nr.2.
   Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2019 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 3-13.

Art. 4. Se aprobă utilizarea sumei de 538.000 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, după cum urmează:
 – finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare:     425.000 lei
 – finanțarea drepturilor af.persoanelor cu handicap:  113.000 lei

Art. 5.  Se aprobă veniturile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr.14.

Art. 6. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr.15.
   Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2019 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 16-19.

Art.  7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 cu finanţare integrală de la bugetul local  al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20.

Art.  8. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare integrală de la Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr.21.

Art.  9. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi  serviciile publice de interes local, conform Anexei nr. 22.

Art.  10. Anexele nr. 1A şi 1-22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11.Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
          Popa Ovidiu                                                            Avizează pentru legalitate,
                                                                                                    Secretar,
                                                                                             Stefan Blanaru

 

anexe 1-2 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

anexe 3-13 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

anexe 14-15 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

anexe 16-19 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

anexa 20 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

anexe 21-22 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019