nr. 43 din 24.04.2019 privind transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL  

  

 HOTĂRÂREA nr.43/24.04.2019 

 

   Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 24 aprilie 2019;
   Văzând Raportul de specialitate nr. 8455 din 12.04.2019 al Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul serviciilor publice de interes local,
   Cu respectarea prevederilor HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
   Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
   În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

 

Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, după cum urmează:

Direcția de Asistenta Sociala:
         Compartiment Servicii Sociale
– Transformarea postului de referent gradul I (SSD) (post ocupat de Oprea Ioana Cristina), în referent gradul IA (SSD),
         Clubul Pensionarilor
– Transformarea postului de referent treapta II (M) (post ocupat de Popa Paula Daniela), în referent treapta I (M),
Serviciul Public Comunitar  de Urgență:
– Transformarea postului de șofer treapta I (post ocupat de Costin Viorel Andrei), în asistent medical (PL),
Sector Servicii de Dezvoltare Publică și Clădiri:
– Transformarea postului de muncitor calificat (instalator) treapta II (post ocupat de Florea Adrian), în muncitor calificat (instalator) treapta I,
Sector Întreținere Reparații Străzi:
– Transformarea postului de muncitor calificat (asfaltator) treapta III (post ocupat de Aszalos Iosif), în muncitor calificat (asfaltator) treapta II,
– Transformarea postului de muncitor calificat (asfaltator) treapta II (post ocupat de Dohotariu Panfil-Nicolae), în muncitor calificat (asfaltator) treapta I,
– Transformarea postului de muncitor calificat (asfaltator) treapta III (post ocupat de Gâmbășan Ioan), în muncitor calificat (asfaltator) treapta II,
– Transformarea postului de muncitor calificat (zidar) treapta II (post ocupat de Vâscan Daniel-Adrian), în muncitor calificat (zidar) treapta I,
Sector Sere Spații Verzi:
Transformarea postului de inspector de specialitate  gradul I (S) (post ocupat de Dunca Simona Aurelia), în inspector de specialitate gradul IA (S)
– Transformarea postului de muncitor calificat (floricultor) treapta II (post ocupat de Căpâlnean Constantin), în muncitor calificat (floricultor) treapta I,
– Transformarea postului de muncitor calificat (floricultor) treapta II (post ocupat de Csiki Irina), în muncitor calificat (floricultor) treapta I,
– Transformarea postului de muncitor calificat (floricultor) treapta II (post ocupat de Lup Maria), în muncitor calificat (floricultor) treapta I,
– Transformarea postului de muncitor calificat (floricultor) treapta II (post ocupat de Popa Cornelia), în muncitor calificat (floricultor) treapta I,
– Transformarea postului de muncitor calificat (floricultor) treapta II (post ocupat de Rogna Maria), în muncitor calificat (floricultor) treapta I,
– Transformarea postului de muncitor calificat (mecanic) treapta III (post ocupat de Rusu Simion), în muncitor calificat (mecanic) treapta II.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statelor de funcţii ale serviciilor publice de interes local, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
             Popa Ovidiu                                               

                                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                                                                Secretar,  
                                                                           
Stefan Blanaru

 

anexa 1 privind transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local