nr. 44 din 24.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr.44/24.04.2019
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

 

   Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară  din data de 24 aprilie 2019;
   Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8456/12.04.2019, întocmit de şef serviciu impozite şi taxe, prin care se propune indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020;
   În baza prevederilor Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 491 alin (1);
   În temeiul art. 36 alin. (1), alin (4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2020, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2020.
   Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2020 se aplică şi persoanelor juridice. 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de  1 ianuarie 2020,  dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
            Popa Ovidiu                                                    Avizează pentru legalitate,
                                                                                              Secretar,
                                                                                               Stefan B

 

Anexei nr. 1 – impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2020