Anunt organizare licitatie publică cu strigare, pentru vânzarea spațiului situat în Târnăveni, str.Republicii nr.35

ANUNŢ LICITAŢIE

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400, fax 0265/446312, prin comisia de vânzare a spațiilor medicale constituită la nivelul Municipiului Târnăveni prin Dispoziția Primarului nr.67/23.01.2019, modificată prin Dispoziția nr.417/07.03.2019.
  1. În temeiul prevederilor art.18 și următoarele din OG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,
  1. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Organizarea licitației publice cu strigare, în data de 2 iulie 2019, ora 10.00, camera 6, pentru vânzarea spațiului situat în Târnăveni, str.Republicii nr.35, județul Mureș, înscris în CF nr.51796 – C1 – U3, nr. cadastral 51796-C1-U3, în CF nr.51796-C1-U6, nr.cadastral 51796-C1-U6 și în CF nr.51796-C1-U4, nr.cadastral 51796-C1-U4, în suprafață utilă de 29,58 mp ( din care 12,83 mp cabinet și 16,75 mp părți comune), precum și cota parte aferentă din terenul de sub construcție, în suprafață totală de 42,89 mp.
  1. Persoanele interesate vor depune documentele necesare la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, până la data de 28 iunie 2019, ora 14.00.
  1. Sunt considerate documente necesare pentru participare la licitație:

A.Pentru persoane juridice:
a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscal, plus certificatul constatator de la Registrul Comerțului
b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;
c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;
e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile OG 68/2008.
f) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;
g) dovada achitării garanției de participare la licitație;
h) dovada achitării taxei de participare.

B.pentru furnizori de servicii medicale persoane fizice și anume: medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale.
a) copie de pe actul de identitate și după autorizația/certificatul eliberat de organismal profesional, vizat la zi ;
b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora ( înregistrat la Registrul Unic al cabinetelor medicale – DSP;
c) dovadă privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
e) dovada achitării garanției de participare la licitație;
f) dovada achitării taxei de participare.

  1. Garanția de participare la licitație este în sumă de 5.511 lei, reprezintă 10% din prețul de pornire la licitație, se achită în contul RO 43 TREZ 4795006XXX 000044,  deschis la Trezoreria Târnăveni, cu cel puțin o zi înainte de termenul stabilit pentru licitație și a fost aprobată prin HCL 56/30.05.2019.
  1. Taxa de participarela licitație reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației, respectiv 5.511 lei, se achită în contul RO 43 TREZ 4795006XXX 000044 deschis la Trezoreria Târnăveni cu cel puțin o zi înainte de termenul stabilit pentru licitație și a fost aprobată prin HCL 56/30.05.2019.
  1. Informaţii suplimentare: Rusu Felicia – camera 29, telefon 0265443400.

                        

 Preşedintele comisiei de licitație
Roman Adriana Florina

 

 

  

Data 05.06.2019