nr. 48 din 30.05.2019 privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

  

H O T Ă R Â R E A nr.48/30.05.2019

 

        Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.05.1019;
        Văzând  raportul de specialitate cu nr. 10646/22.05.2019 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;
        În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
        În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019:

  1. Intabularea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a blocului de locuinte sociale din str. Dezrobirii, nr. 4
  2. Intabulari imobile in domeniul privat al municipiului Tarnaveni, situate pe strada Bradului, nr. 14
  3. Intabulare pod rutier peste raul Tarnava Mica in domeniul public al municipiului Tarnaveni, in baza HGR 964/2002

 

         Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                            Avizează pentru legalitate,
        Popa Felician                                                                                           Secretar                                  
                                                                                                              Stefan Blanaru