nr.49din 30.05.2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 și aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.49/30.05.2019

           privind   rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2019  și aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
         

           Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 30 mai 2019;
      Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2019 și  aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare   ,  întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 10.647/22.05.2019;
     În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2019 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.  Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3.   Se modifică art.4 din H.C. L. nr.41/24.04.2019, după cum urmează: se aprobă  utilizarea sumei de 538.000 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Art.4.  Se aprobă alocarea  sumei de 17.000 lei, prevăzută  în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2019, Parohiei Ortodoxă Cuștelnic  , pentru  finanțarea lucrărilor de punere în siguranță a momumentului istoric Biserica Ortodoxă de lemn ”Sf.Nicolae” din satul Cuștelnic, Municipiul Târnăveni.
Art. 5.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

        

    Preşedinte de şedinţă,                                                                     Avizează pentru legalitate,
        Popa Felician                                                                                                    Secretar                                                                                                                                                              Stefan Blanaru