nr.50 din 30.05.2019 privind aprobarea prelungirii perioadei creditelor de angajament pentru realizarea unor obiective de investiții

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.50/30 mai 2019

 

       privind  aprobarea prelungirii  perioadei  creditelor de angajament pentru realizarea unor obiective de investiții  

          Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 30  mai  2019;

     Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii  perioadei  creditelor de angajament pentru realizarea unor obiective de investiții  ,  înregistrat sub nr. 10.591/22.05.2019;
     În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;
    În conformitatea cu prevederile art.4, alin. 5 și  art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale prevedrilor  O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naționa de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 657/2016;
    În temeiul art. 36 alin. (4), art.45 alin.(2) lit.(a) și art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei  creditelor de angajament pentru realizarea unor obiective de investiții, până în anul 2019, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice..

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                Avizează pentru legalitate,
        Popa Felician                                                                                                Secretar                                 
                                                                                                                      Stefan Blanaru            

 

-anexa1 – privind aprobarea prelungirei perioadei  creditelor de angajament pentru realizarea unor obiective de investiții, până în anul 2019