nr.51 din 30.05.2019 privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr.153/23.12.2015, privind trecerea imobilului compus din Stație de sortare și Stație de transfer, împreună cu terenul aferent, din domeniul public al municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș

 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 

 HOTĂRÂREA nr.51/30 mai 2019

 

      privind aprobarea  modificării Anexei la HCL nr.153/23.12.2015, privind trecerea imobilului compus din Stație de sortare și Stație de transfer, împreună cu terenul aferent, din domeniul public al municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș

         Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 30 mai  2019 ;
         Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr.153/23.12.2015, privind trecerea imobilului compus din Stație de sortare și Stație de transfer, împreună cu terenul aferent, din domeniul public al municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10570/21.05.2019,
        În baza Procesului verbal de predare-primire nr.10269/15.05.2019//11434/ 15.05.2019, 
        În temeiul  art.8, alin.(1) din HCJ nr.153/26.11.2015, a art.36, alin.(1), alin.(5), lit.a, art.45, alin.(1) din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă ŞT E

        

           Art.1. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr.153/23.12.2015, privind trecerea imobilului compus din Stație de sortare și Stație de transfer, împreună cu terenul aferent, din domeniul public al municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș, conform Anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.
            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                  

        

    Preşedinte de şedinţă,                                                                   Avizează pentru legalitate,
        Popa Felician                                                                                           Secretar                                                                                                                                                             Stefan Blanaru