nr.53 din 30.05.2019 privind aprobarea disponibilizării mijlocului fix ”Autovehicul multifuncțional( marca Mercedes) Unimog U 90”, aflat în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea Sere – Spații și zone verzi

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.53/30 mai 2019

       privind aprobarea disponibilizării mijlocului fix ”Autovehicul multifuncțional( marca Mercedes) Unimog U 90”, aflat în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea Sere – Spații și zone verzi

      Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 30 mai 2019;
     Având în vedere Raportul de specialitate pentru aprobarea disponibilizării mijlocului fix “Autovehicul multifuncțional( marca Mercedes) Unimog U 90”, aflat în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea Sere – Spații și zone verzi, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10574/21.05.2019,
    Având în vedere prevederile din Anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,aduse prin HG 966/1998;
   În temeiul art.36 alin. (1), al art. 45 alin.(1) şi al art. 115, alin.(1), lit.b, din Legea nr. 215/ 2001,cu modificările ulterioare, privind administraţia publică locală, republicată

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă disponibilizarea mijlocului fix ”Autovehicul multifuncțional( marca Mercedes) Unimog U 90”, aflat în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, în gestiunea Sere – Spații și zone verzi
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Avizează pentru legalitate,
    Popa Felician                                                                             Secretar
                                                                                                 Stefan Blanaru