nr.54 din 30.05.2019 privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară în vederea valorificării sau casării, după caz, a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                             

HOTĂRÂREA nr.54/30.05.2019

 

      privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară în vederea valorificării sau casării, după caz, a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67

        Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 30 mai 2019;
        Având în vedere Raportul de specialitate privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară în vederea valorificării sau casării, după caz, a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.10661/23.05.2019;
       În temeiul art. 36 alin. (1) și (3),  art. 45 alin.(3) și  art.123, aliniat (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.  Se însușește Raportul de evaluare nr.87/24.04.2019, întocmit de către evaluator autorizat ing.Suciu Mircea, în vederea valorificării sau casării, după caz, a podului rutier situat peste Râul Târnava Mică, pe DN 14 A, km 24 + 0,67, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

      

    Preşedinte de şedinţă,                                                   Avizează pentru legalitate,                        
        Popa Felician                                                                                Secretar                                                     Avizează pentru legalitate,                                                       Stefan Blanaru  

-Anexa 1-Raportul de evaluare nr.87/24.04.2019