nr.55 din 30.05.2019 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2018-2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.55/30 mai 2019

 

      privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2018-2019

    Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 30  mai 2019;

    Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2018-2019 , întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 10.374/17.05.2019;
    În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
    În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului şcolar 2018-2019, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al- II-lea al anului şcolar 2018-2019, după cum urmează:

 

– burse de performanţă                                                                      300  lei/elev
– burse de merit                                                                                    60  lei/elev
– burse de studiu                                                                                  50  lei/elev

Burse de ajutor social

                        Din care:

            – burse de boală                                                                            50  lei/elev 
            – burse pentru elevi din mediul rural                                         40  lei/elev             
            – burse pentru elevi din familii cu venituri mici                        40  lei/elev

 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                             Avizeaza pentru legalitate
        Popa Felician                                                                                  Secretar,           
                                                                                                          Stefan Blanaru