nr.56 din 30.05.2019 privind aprobarea Documentației de licitație a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                  

HOTĂRÂREA nr.56/30.05.2019

 

      privind aprobarea Documentației de licitație a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

     Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 30 mai 2019;                         Având în vedere Raportul de specialitate privind aprobarea Documentației de licitație a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.10708/23.05.2019;
      În baza prevederilor OUG nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în baza Proceselor verbale ale Comisiei  de vânzare a cabinetelor medicale, constituită prin Dispoziția Primarului nr.67/2019,
     În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(2), lit.c,  art. 45 alin.(1) și  art.123, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

  

             Art.1.  Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, conform Anexei nr.1 care face integrantă din prezenta hotărâre.
             Art.2.  Se aprobă Instrucțiunile privind desfășurarea licitației publice pentru vânzarea cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, conform Anexei nr.2 care face integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.3. Se aprobă forma Anunțului de vânzare prin licitație publică deschisă a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, conform Anexei nr.3 care face integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.4 .Se aprobă vânzarea spațiului și cu plata prețului de vânzare în rate, în cazul în care nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală.
            Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Târnaveni să semneze pentru și în numele Municipiului Târnăveni, contractul de vânzare- cumpărare a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35.
          Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

           

    Preşedinte de şedinţă,                                                                   Avizează pentru legalitate,                    Popa Felician                                                                                              Secretar,
                                                                                                                         Stefan Blanaru                      

 

-anexa 1 – privind vânzarea prin licitație publică deschisă a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35

-anexa 2 – privind desfășurarea licitației publice pentru vânzarea cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35

-anexa 3 – privind aprobarea  formei  Anunțului de vânzare prin licitație publică deschisă a cabinetului medical nr.3 și a cotei parte de teren aferent acestuia, situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35,