nr.57 din 30.05.2019 privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunea Șoroșpata , lot III, din bovine în ovine și caprine

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr.57/30.05.2019

 

       privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunea Șoroșpata , lot III, din bovine în ovine și caprine

         Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 30 mai  2019 ;

         Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunea Șoroșpata, lot III, din bovine în ovine și caprine, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10671/23.05.2019,
         În baza OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, actualizată cu Legea 86/2014,
         În temeiul  Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște,
          În baza  HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 34/2013 și ale Ordinului 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesionare și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public și privat al UAT-urilor.   
          În temeiul Art. 123 alin.(1), alin.(2)   din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil, ale Codului de Procedura Civila,

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

            Art.1. Se aprobă schimbarea încărcăturii de animale pe Pășunea Șoroșpata , lot III, din bovine în ovine și caprine.
            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                          

        

    Preşedinte de şedinţă,                                Avizează pentru legalitate,                                          
        Popa Felician                                                           Secretar,                                 
                                                                                    Stefan Blanaru