nr.60 din 30.05.2019 privind aprobarea Organigramei Primariei municipiului Târnăveni și a serviciilor publice de interes local şi a Statului de funcții al Sectorului Sere Spații Verzi

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

                           

     HOTĂRÂREA nr.60/30.05.2019

 

     privind aprobarea  Organigramei  Primariei municipiului Târnăveni și a serviciilor publice de interes local şi a Statului de  funcții al Sectorului Sere Spații Verzi

         Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10999 din 28.05.2019 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea Organigrama (structura organizatorică) a Primariei municipiului Târnăveni și a serviciilor publice de interes local şi a Statului de funcţii pentru  serviciul public de interes local – Sector sere Spații Verzi, precum  și Adresa nr. 1303/24.05.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ” ;
     Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
    În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

 H O T Ă R Ă Ş T E :   

 

Art.1. Se aprobă Organigrama (structura organizatorică) a Primariei municipiului Târnăveni și a serviciilor publice de interes local, urmare desființării structurii  – Stația de Transfer Deșeuri Menajere, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Sectorului Sere Spații Verzi, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

        

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                  Avizează pentru legalitate,
        Popa Felician                                                                                                  Secretar,    
                                                                                                                            Stefan Blanaru           

 

-anexa1 – privind Organigrama (structura organizatorică) a Primariei municipiului Târnăveni și a serviciilor publice de interes local, urmare desființării structurii  – Stația de Transfer Deșeuri Menajere

-anexa2 – privind Statul de funcții al Sectorului Sere Spații Verzi,