nr.61 din 27.06.2019 privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2019.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A nr.61/27.06.2019

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27.06.1019;         Văzând  raportul de specialitate cu nr. 12329/19.06.2019 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;
         În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
         În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019:

  • Lucrari de inregistrare sistematica ale UAT Tarnaveni pentru sectoare cadastrale

         Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Preşedinte de şedinţă
             Sim Florin

                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                              Secretar,   
                                                                                         
Stefan Blanaru