nr 64 din 27.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                  
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 64/27 iunie 2019
privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mures

Consiliul Local al municipiului Târnăveni, intrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2019;
Văzând Raportul proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, intocmit de Barbu Elena Cristina- Sef Serviciu taxe si impozite si Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitatea Locala pt. Monitorizare, Strategii de Dezvoltare si inregistat sub  nr.12.274/18.06.2019 ;
Ţinând cont de prevederile:

 – art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 454  lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 8, alin. 3, lit. „i” și „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;
– Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
– OUG nr. 198/2005, actualizată, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

În temeiul art.36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), Iit.„a”, pct. 14, al art. 45, alin. (1) și alin (2), lit. ”c” precum şi al art.115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

  • Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 8,93 lei/pers/luna;
  • Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,62 lei/pers/luna;
  • Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tona.

Art.3. Taxa speciala de salubrizare se datoreaza incepand cu data emiterii, de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES, a ordinului de incepere a activitatii de catre SC BISSDOG SRL, operatorul desemnat in Contractul nr. 982/16.04.2019 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipal si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Tarnaveni- componente ale serviciului de salubrizare al jud. Mures, zona 5 Tarnaveni.
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Consiliului Local al municipiului Târnăveni, se comunică Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES, Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, precum şi Serviciului Taxe si Impozite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

      Preşedinte de şedinţă
             Sim Florin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                            Secretar,
                                                                                                Stefan Blanaru

Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş