nr. 65 din 04.07.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a imobilului Dispensar medical Bobohalma nr.127 în vederea vânzării acestuia prin licitație publică deschisă

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                                                                           

 

           HOTĂRÂREA nr. 65 /04.07.2019
privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a imobilului Dispensar medical Bobohalma nr.127 în vederea vânzării acestuia prin licitație publică deschisă

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 4 iulie  2019;
Având în vedere Raportul de specialitate privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a imobilului Dispensar medical Bobohalma nr.127 în vederea vânzării acestuia prin licitație publică deschisă, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.12915/27.06.2019;
În temeiul OUG 68/2008 și HGR 884/2004,
În temeiul art. 36 alin. (1), al  art. 45 alin.(3) și  art.123, aliniat (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a imobilului Dispensar medical Bobohalma nr.127.
Art.2.  Se aprobă vânzarea spațiului medical din sat Bobohalma nr.127, prin licitație publică deschisă.              
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta                                                        Avizeaza pentru legalitate 
              Tutecean Dan Cristian                                                                     Secretar,                                                                                                                                                         Stefan Blanaru