nr. 67 din 04.07.2019 privind aprobarea mandatarii Primarului Municipiului Tarnaveni sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA NR. 67/04.07.2019
privind aprobarea mandatarii Primarului Municipiului Tarnaveni sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES, Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea sistemului de management integrat al deseurilor solide menajere si similare in judetul Mures precum si nivelul taxei special de salubrizare pentru anul 2019, aprobate prin HCL nr. 64 /27.06.2019

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni, intrunit în şedinţa ordinară din data de 04 iulie 2019;

Văzând Raportul proiectului de hotarare privind aprobarea mandatarii Primarului Municipiului Tarnaveni sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES, Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea sistemului de management integrat al deseurilor solide menajere si similare in judetul Mures precum si nivelul taxei special de salubrizare pentru anul 2019, intocmit de Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitatea Locala pt. Monitorizare, Strategii de Dezvoltare si inregistat sub  nr.12.879/27.06.2019;
Ţinând cont de prevederile:

  • 10, alin.(5), prin raportare la cele ale art.8, alin.(3), lit.j si k din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 17, alin.(3), punctele 21-22 coroborat cu penultima teza a acestuia, din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES

În temeiul art.36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), Iit.„a”, pct. 14, al art. 45, alin. (1) și alin (2), lit. ”c” precum şi al art.115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Articol unic. Se mandateaza Primarul Municipiului Tarnaveni sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES, Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea sistemului de management integrat al deseurilor solide menajere si similare in judetul Mures precum si nivelul taxei special de salubrizare pentru anul 2019, aprobate prin HCL nr.64 /27.06.2019

 

              Presedinte de sedinta                                              Avizeaza pentru legalitate  
              Tutecean Dan Cristian                                                            Secretar,   
                                                                                                              Stefan Blanaru