nr. 68 din 04.07.2019 privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria a domnului primar al municipiului Târnăveni Megheșan Nicolae Sorin si sotia impreuna cu incă doua personae în perioada 24 -27 iulie 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA nr. 68/04.07.2019 privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria  a domnului primar al municipiului Târnăveni Megheșan Nicolae Sorin si sotia  impreuna cu incă doua persoane în perioada 24 -27 iulie 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 04 iulie 2019;
Văzând Raportul privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Târnăveni la Hajduszoboszlo –Ungaria  în perioada 24 -27 iulie 2019 , întocmit de secretarul municipiului Tarnaveni și înregistrat sub nr. 1272925.06.2019;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1) , al art. 45 alin.(1) și art.115, alin(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.   Se aprobă deplasarea în străinătate, la Hajduszoboszlo –Ungaria, în perioada 24 -27 iulie 2019,  a d-lui primar  Megheșan Nicolae Sorin si sotia impreuna cu
Meghesan Zsuzsanna
Antonya Mihail
Cimpoca Alin.

Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu doua autoturisme.
Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuielile de transport şi diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2019.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

              Presedinte de sedinta                                                        Avizeaza pentru legalitate  
              Tutecean Dan Cristian                                                                          Secretar,   
                                                                                                                          Stefan Blanaru