ANUNT: organizare examen de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul Direcției Tehnice, Urbanism Amenajarea Teritoriului

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA
Număr:  15700/13.08.2019

A N U N Ț

Primăria Municipiului Târnăveni organizează examen de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul Direcției Tehnice, Urbanism Amenajarea Teritoriului, încadrat pe o funcţie publică de nivel inferior şi care a absolvit o formă de învăţământ superior considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii.

I. Condiții de participare:

  • Cererea de înscriere la examenul de promovare  în clasă  aprobată de primar;
  • Diplomă examen licență sau adeverință care să ateste absolvirea unei forme de  învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii (copie )

II. Desfasurare examen:

  • Locul : sediul primariei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7
  • Data : 2 septembrie 2019, ora 10,00 – proba scrisa și ora 14,00 – interviu

 

III.   Bibliografia propusă pentru examenul de promovare în clasa:

  1. Constituţia României;
  2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  3. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane..

 

PRIMAR,

MEGHESAN NICOLAE – SORIN