Proiecte HCL – sedinta ordinara din 29.08.2019

 ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 859 din 22.08.2019. si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 29.08.2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Acordului de Parteneriat încheiat între Funfația Centrul de Resusrse pentru Comunitatea de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Târnăveni, Fundația Buckner Tg. Mureș și Scoala Gimnazilă nr. 3 Târnăveni, aprobat prin HCL nr. 31/2016, în cadrul proiectului cu titlul “ Acum pentru Viitor- Parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș”
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor care sunt marginalizate social și a Programului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale din municipiul Târnăveni
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei suprafețe de teren a unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Târnăveni
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Târnăveni și Asociația Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2019
 6. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr.762 din 17.07.2019 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru obținerea “Permisului de spargere” și a Tehnologiilor de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Târnăveni
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.28 din 28.03.2019- Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire pentru participarea la licitația publică de vânzare a terenului intravilan situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918 nr.32
 12. Plângere prealabilă înaintată de către DELGAZ GRID SA cu sediul în Tg Mures privind revocarea parțială a HCL nr.13 din 2016
 13. Plângere prealabilă înaintată de către DELGAZ GRID SA cu sediul în Tg Mures privind revocarea parțială a HCL nr.110 din 2018

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR    
     Megheșan Nicolae Sorin                                              Stefan Blanaru

Târnăveni, 22.08.2019

Spre aprobare