Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie din cadrul Cresei – Directia de Asistenta sociala

 A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, județul MUREŞ
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI
contractuale vacante de execuție din cadrul creșei –DIRECTIA de asistență socială

 • un post – educator puericultor principal
 • un post – bucătar

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTULUI VACANT:

CONDIȚII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 CONDITII SPECIFICE:

 • educator puericultor principal
  –  studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic și curs de puericultură sau de educație timpurie efectuate pe parcursul studiilor;
  –  3 ani  vechime în specialitate.
 • bucatar
  – studii generale / medii
  – certificat de calificare profesionala în meseria de bucătar
  – cu sau fără vechime în meserie

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la  art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; .
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului,  orele 15,00, la sediul instituției, Piaţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 23.09.2019, orele 10,00 la sediul instituţiei,

interviul: în data 25.09.2019 ora 10,00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Municipiul Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr. 7 – telefon 0265/443400- interior 39.

PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

 

Anexa la anuntul  Nr: 16423/29.08.2019

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS
PROPUSA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE:

 

 Bibliografie comuna        

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Bibliografie pentru ocuparea  posturilor vacante  din cadrul  Creșei

 • EDUCATOR:
 1.   Legea nr 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare
 2. Legea nr. 116/2002 privind privind  prevenirea  si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare,
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , cu modificarile  ulterioare, republicata,
 4. Legea nr 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor- Publicata  cu completarile si modificarile ulterioare,
 5. HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei  de organizare  si functionare a creselor  si a  altor unitati  de educatie  timpurie  anteprescolara;
 6. Legea Educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Activitati de invatare pentru copii foarte mici  0-3 ani- Ghid pentru activitati zilnice-editor Carolyn Rutsch, editura VANDEMODE, 2005-UNICEF PROGRAMUL ,,Promovarea  educatiei Timpurii’.
 8. Manual de formare a specialistului in copilaria timpurie-editura Humanitas 2009.

 

 • BUCATAR
 1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor ,
 2. Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi,
 3. Noţiuni fundamentale de igienă, de Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șerban
 4. ARTA CULINARA, de dr. Georgeta Comnea-Seniatinischi, Magdalena Gheorghe – Cap. 3. Sfaturi si Lămuriri privind prepararea alimentelor.