nr.69 din 29.08.2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.69/29.08.2019

privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

 

   Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinaradin 29.08.2019;
   Văzând Referatul de aprobarenr.15.990/21.08.2019, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr.15.992/21.08.2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni;
   Având în vedere prevederile art. 196 lit.a si ale art.129 alin. (9)lit.adin OUG nr.57/2019;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba modificarea Acordului de parteneriat incheiat intre FundatiaCentrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca,Municipiul Tarnaveni,Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, conform Anexei la prezenta hotarare.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

 

Presedinte de sedinta                                                                 Contrasemneaza
       Voda Mircea                                                                                Secretar General
                                                                                                         Blanaru Stefan