nr.70 din 29.08.2019 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale din municipiul Târnăveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.70/29.08.2019

privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale din municipiul Târnăveni

 

    Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 august 2019;
   Văzând Referatul de aprobare nr. 13.863/15.07.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale din municipiul Târnăveni, întocmit de director executiv- Direcţia de Asistenţă Socială şi  înregistrat sub nr.14046/16.07.2019;
   În baza prevederilor Legii nr.116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a Normelor Metodologice de aplicare a legii;
   În temeiul art.129 alin (7), lit. b) și  art.196 lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social şi Programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale din municipiul Târnăveni, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, municipiul Târnăveni.

 

 

 

         Președinte de ședință                                                                    Contrasemeneaza,    
               Voda Mircea                                                                                Secretar general
                                                                                                                       Ștefan Blănaru