nr.72 din 29,08.2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Târnăveni şi Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

 

            HOTĂRÂREA nr.72/29,08.2019

privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Târnăveni şi
Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj

 

    Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 august 2019;
   Având în vedere Referatul de aprobare nr.16.054/21.08.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Târnăveni şi Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj, întocmit în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Direcției economice, înregistrat sub nr16.057/21.08.2019;
   În baza prevederilor Legii nr.116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a Normelor Metodologice de aplicare a legii;
   În temeiul art.129, alin (9), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1.  Se aprobă Protocolul de colaborare între municipiul Târnăveni şi Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj în vederea creşterii accesului la serviciile sociale specializate pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Târnăveni şi a localităţilor limitrofe prin implementarea proiectului ,,Schimbare de destinaţie cu extindere şi etajare din casă în centru de zi, de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice, cantina socială, centru pentru servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu, recompartimentări interioare”  , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia Economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, municipiul Târnăveni.

 

 

         Președinte de ședință                                                     Contrasemneaza,    
               Voda Mircea                                                            SECRETAR GENERAL            
                                                                                                     Ștefan Blănaru