nr.73 din 29.08.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni la data de 30.06.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARAREA nr.73/29.08.2019

privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.06.2019

 

   Consiliul Local al MunicipiuluiTârnăveni în şedinţa ordinară din 29 august 2019;
   Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16.062/21.08.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea  execuţiei bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.06.2019, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr16.063/21.08.2019;
   În baza art. 49 alin (12)din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
   În temeiul art.129,alin (4), lit. a)și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2019, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2019, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

         Președinte de ședință                                                                          Contrasemneaza,    
               Voda Mircea                                                                                     Secretar general
                                                                                                                           Ștefan Blănaru      

      

HCL-73-2019- anexa 1
HCL-73-2019- anexa 2
HCL-73-2019- anexa 3
HCL-73-2019- anexa 4
HCL-73-2019- anexa 5
HCL-73-2019- anexa 6