nr.77 din 29.08.2019 privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr.77/29.08.2019

privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea  prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni

 

  Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 29 august 2019 ;
   Având în vedere Referatul de aprobare nr.16055/21.08.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile(terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.16056/21.08.2019,
   În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.311, 334-346 și 363 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.    Se aprobă Normele procedurale privind vânzarea  prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.   Se revocă HCL nr.83/27.09.2018.
Art.3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

        

        

           Presedinte de sedinta                                                               Contrasemneaza      
                    Voda Mircea                                                                             Secretar general,
                                                                                                                  Stefan Blanaru 

                 

HCL-77-2019-anexa 1