nr74 din 29.08.2019 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.762/17.07.2019 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA nr74/29.08.2019

privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.762/17.07.2019 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29 august 2019;
   Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16.099/22.08.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.762/17.07.2019 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr16.100/22.08.2019;
   În baza art.82 şi art.49, al.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
   În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia primarului nr.762/17.07.2019, asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019.
Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr.1A – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform modificărilor propuse în  Raportul  de specialitate   la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 762/17.07.2019asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019.
Art.  3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

 

 

     Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemneaza 
              Voda Mircea                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                  Stefan Blanaru  

                         

 

HCL 74-2019 -anexa 1A