Proiecte HCL – sedinta ordinara din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 957 din 19 septembrie 2019 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 26 septembrie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, precum și ale serviciilor publice de interes local.
  2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2019-2020.
  3. Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
  4. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
  6. Proiect de hotarare privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului 948 din 10.09.2019 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2019.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Anexei nr. 5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22-202.66 din 2010.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica si a Raportului de evaluare pentru autospeciala UNIMOG.
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica si insusirea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat in municipiul Tarnaveni str.1 Decembrie 1918 nr.32.
  10. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire pentru participarea la licitatia publica de vanzare a terenului intravilan situat in municipiul Tarnaveni str.1 Decembrie 1918 nr.32.

 Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL    
        Megheșan Nicolae Sorin                                                   Stefan Blanaru

Târnăveni,
19 septembrie 2019

Spre aprobare

Proces verbal al sedintei ordinare din 29.08.2019