nr.78/26.09.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

                                                                    

HOTĂRÂREA nr.78/26.09.2019
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

 

   Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019;
   Văzând referatul de aprobare nr.17751/20.09.2019 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 17752/20.09.2019 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni, prin care se propune modificarea Organigramei și a Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local.
   În aplicarea dispozițiilor art.242, alin.(1), art. 406, art. 407, art.480 și art.610 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
   Adresa Instituției Prefectului – Județul Mureș nr.5262./SVII/2019 prin care ne comunică nr. maxim de posturi stabilit pentru unitatea noastră administrativ teritorială, pentru anul 2019.
   În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local, conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data adoptării prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

         Președinte de ședință                                                        Contrasemneaza pentru legalitate  
            Antonya Mihail                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                      Ștefan Blănaru

 

HCL-78-2019-anexa1
HCL-78-2019-anexa2