nr. 79/26.09.2019 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni.

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

NR.17042/10.09.2019

 

R A P O R T
privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni.

 

 

         Art.96 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 prevede urmatoarele:

“    (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
     (2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

 1. a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
 2. b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
 3. c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă”. 
       Art.4 din Anexa Ordinului MEN nr.4619/22.09.2014 prevede aceasi norma de reprezentare a autoritatilor administratiei publice in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant.           Pentru anul scolar 2018-2019 s-au desemnat reprezentantii consiliului local in consiliile de administratie  ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Tarnaveni prin Hotararea nr.78/27.09.2018.
     La inceputul fiecarui an scolar se constituie un nou consiliu de administratie si pe cale de consecinta este necesara desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in aceste organisme de conducere.
      Numarul de reprezentanti ai consiliului local in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant variaza in functie de numarul membrilor consiliului de administratie.
     Unitatile de invatamant din municipiul Tarnaveni au componența consiliului de administratie dupa cum urmeaza:
 • Colegiul Tehnic – 13 membrii
 • Liceul teoretic Andrei Barseanu – 13 membrii
 • Scoala gimnaziala Traian – 13 membrii
 • Scoala gimnaziala Avram Iancu – 9 membrii
 • Scoala Generala Nr.3 – 9 membrii
 • Gradinita nr.4 – 9 membrii

   Supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Tarnaveni.

 

 

Secretar general
Stefan Blanaru

 

 

 

 HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­79/26.09.2019
privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2019-2020

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 septembrie 2019;
   Văzând Raportul intocmit de secretarul general al municipiului Tarnavni inregistrat sub nr. 17036/10.09.2019;
   In baza art 96 al.2 si urm din Legea educatiei nationale nr.1/2011 si a prevederilor Ordinului MEN nr.4619/2014;
   În temeiul art.129 alin (7), lit. a) și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1.  Se mandateaza urmatoarele persoane sa indeplineasca functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar astfel:
Colegiul Tehnic :   
     Gligor Dorin
     Mihailescu Alin
     Popa Ovidiu

 • Liceul teoretic Andrei Barseanu :
  Cimpoca Alin
  Ciulea Pavel
  Modorcea Ovidiu
 • Scoala gimnaziala Traian :
   Voda Mircea
   Tutecean Dan Cristian
   Antonya Mihail
 • Scoala gimnaziala Avram Iancu :
  Incze Csaba
  Heghes Octavian
 • Scoala Generala Nr.3 :       
  Piaskovski Stanislav
  Popa Felician Lucian                  
 • Gradinita nr.4 :
   Fodor Alexandru
   Voda Mircea     

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

 

 

         Presedinte de sedinta                                              Contrasemneaza pentru legalitate 
            Antonya Mihail                                                                       Secretar general,
                                                                                                             Stefan Blanaru