NR.80/ 26.09. 2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
CONSILIUL  LOCAL
TÂRNĂVENI

 

HOTĂRÂREA NR.80/ 26septembrie 2019
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”

                                                                                 
   Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 deptembrie 2019;
   Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș nr. 289/30.08.2019, înregistrată la Consiliul Local Târnăveni, nr. 16503/ 2.09.2019, privind modificarea Actului constitutiv și al Statutului acesteia,
   Vazand Raportul de specialitate inregistrat sub nr.17508/18.09.2019 intocmit de Director executiv adjunct Celestin Stefan Beleanu
   În considerarea prevederilor art.16 alin.(2) lit.h), k) art.20 alin.(3) și art.21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005,
   În temeiul prevederilor art.126 lit b si art 129 al.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1 Cap.VII. Primele organe de conducere, administrare și control, Administrarea Asociației din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins ;
”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.”
Art.2 Art.22, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
Art.3 Art.11 lit. „b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) sa plătească cotizația anuală, în valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”
Art.4 Se mandatează domnul Sorin Megheșan- Primar, reprezentant al municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, să voteze aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației, în sensul dispozițiilor articolelor 1, 2 și 3.
Art.5  Se mandatează Preşedintele  Asociaţiei de  Dezvoltare  Intercomunitară “AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea Adunării Generale și Actul adițional privind modificările aduse Actului constitutiv și a Statutului Asociației, conform prevederilor articolelor 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Mureș, dlui Sorin Megheșan- Primar, reprezentantul municipiului Târnăveni, precum și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

         Presedinte de sedinta                                      Contrasemeneaza pentru legalitate 
            Antonya Mihail                                                                   Secretar general,
                                                                                                      Stefan Blanaru