NR.81/ 26.09.2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru stabilire zona functional mixta pentru construire ,, Statie de alimentare cu carburanti si functiuni conexe”

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.81/ 26.09.2019
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru stabilire zona functional mixta pentru construire ,, Statie de alimentare cu carburanti si functiuni conexe”

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26 Septembrie 2019;
   Văzând referatul cu nr. 17644/2019, întocmit de către Arhitectul Sef al Municipiului Târnăveni;
   În baza art. 27¹ lit. c) si art. 56 al.4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
   În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru construire ” Statie de alimentare cu carburanti si functiuni conexe” – cu valabilitate de 3 ani, pe amplasamentul situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 48D, Tarnaveni , beneficiar: S.C. Cofit Construct SRL, cu sediul in Tarnaveni, str. Avram Iancu, nr. 176.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

         Presedinte de sedinta                                       Contrasemneaza pentru legalitate
            Antonya Mihail                                                                 Secretar general,
                                                                                                    Stefan Blanaru