NR.82/ 26.09.2019 Privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din Municipiul Tarnaveni

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.82/ 26.09.2019
Privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din Municipiul Tarnaveni

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26 Septembrie 2019;
   Văzând referatul cu nr. 17705/2019, întocmit de către Arhitectul Sef al Municipiului Târnăveni;
   În baza art. 27¹ lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
   În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, conform anexei care face parte integranta din prezentas hotarare.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

         Presedinte de sedinta                                      Contrasemneaza pentru legalitate
            Antonya Mihail                                                                     Secretar general,
                                                                                                      Stefan Blanaru