NR.84/26.09.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA NR.84/26.09.2019
privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare

 

   Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2019.
   Având în vedere Referatul de apărobare  nr.17654/19.09.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 17661/19.09.2019,
   În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, nr.22/202662/2010, cu modificările ulterioare;
   Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
   În temeiul art.129, alin(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1) și art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

         Art.1.  Se aprobă completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu terenurile intravilane situate în Municipiul Târnăveni, str.Rampei nr.8 și str.Grădinilor nr.8, aferente construcțiilor utilizate pentru prestare servicii apă/canalizare, respectiv Uzina de apă și Stația de epurare,  conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Art.2.  Predarea -preluarea bunurilor cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta se va efectua prin încheierea unui proces-verbal de predare-preluare, conform art.76, pct.2 lit.(d) din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută la art.76, pct.2, lit.(b) – Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act Adițional în acest sens.
       Art.3.  Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Invest Mureş, dl.Peter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târnăveni,  Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010.
       Art.4. Se numeşte comisia de predare-primire a terenurilor intravilane cuprinse în Anexa nr.1 la prezentul Raport, în următoarea componență:

Sim Florin                  – viceprimar                              – preşedintele comisiei

Beleanu Celestin      – director ex.adj.                        – membru

Moscalu Fiodor         – inspector urbanism                – membru

Rusu Felicia               – consilier patrimoniu               – membru

Raţiu Adnana           – consilier juridic                        – membru

     Art.5.  Comisia de predare-primire menţionată la pct.4 va proceda la predarea- primirea terenurilor intravilane  cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta, între municipiul Târnăveni şi S.C.Compania Aquaserv SA Tg.Mureş
     Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni şi aparatul de specialitate al acestuia.

        

 

 

         Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza pentru legalitate 
            Antonya Mihail                                                                      Secretar general,
                                                                                                       Stefan Blanaru  

 

              
HCl-84-2019-anexa1