nr.85/26.09.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix ”Autovehicul multifuncțional ( marca Mercedes) UNIMOG U90” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.85/26.09.2019
privind aprobarea  vânzării prin licitație publică a mijlocului fix ”Autovehicul multifuncțional ( marca Mercedes) UNIMOG U90” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia

 

   Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 septembrie    2019 ;             Având în vedere Referatul de aprobare nr.17696/19.09.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix ”Autovehicul multifunctional( marca Mercedes) UNIMOG U90” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 17703/19.09.2019,
  În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.311, 334-346 și 363 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

            Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix ”Autovehicul multifuncțional( marca Mercedes) UNIMOG U90”.
            Art.2. Se însușește Raportul de evaluare , întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, Bogluț Dorel, respectiv prețul de pornire la licitație pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix ”Autovehicul multifuncțional( marca Mercedes) UNIMOG U90”, în valoare de 5000 lei.
            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                  

         Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza pentru legalitate   
            Antonya Mihail                                                                       Secretar general,
                                                                                                            Stefan Blanaru