Proiecte HCL – sedinta extrordinara din 08.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 C O N V O C A T O R

 

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1056 din 02 octombrie 2019 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 08 octombrie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

 

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului  ” Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Tarnaveni”.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019.
  4. Proiect de hotarare privind incetarea (prin renuntare) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului inscris in CF 51543 Tarnaveni in suprafata de 14112 m.p.

 

   Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

   Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL
  Megheșan Nicolae Sorin                                                        Stefan Blanaru