nr. 86 din 08.10.2019 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 86/08.10.2019
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 08.10.1019;

Văzând  raportul de specialitate cu nr. 18511/01.10.2019 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordionanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2019:

  • Întocmirea Proiectului Tehnic la instalația de gaz – Poliția Locală
  • Lucrari topografice – Documentatie actualizare informatii tehnice si elaborarea documentatiei cadastrale de apartamentare a imobilului situat in municipiul Tarnaveni, satul Bobohalma, nr. 127

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

         Presedinte de sedinta
             Cimpoca Alin

 

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate  
                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                             Stefan Blanaru